روند ترجمه

متن در وهلۀ اول توسط يک مترجم زبان مادری ترجمه می شود. متن ترجمه شده سپس توسط يک مترجم زبان مادری ديگر ويژه‌گر در بازبينی متون اصلاح می‌شود. هر کدام از همکاران پیگرس ال‌اس‌پی دارای تخصص در استفاده از فن‌آوری‌های نوين بوده و کار خود را به‌طورمستقل انجام می‌دهد.

در مرحله بعدی، متون ترجمه‌شده که به‌طوررايانه‌ای پردازش شده‌اند، زير نام مشتری بايگانی می‌شوند تا در آينده برای استفاده مجدد در ساير ترجمه‌ها مورداستفاده قرار گيرند. اين روش، ترجمه را آسان می‌سازد و علاوه بر اين کيفيت و واژگان صحيح را تضمين می‌کند.

به‌منظور توضيح بهتر نحوه انجام کارها در پیگرس ال‌اس‌پی، نموداری ارايه می‌شود که تصويری را از سازمان‌دهی کار نشان می‌دهد.

روند عمومی يک ترجمه در پیگرس ال‌اس‌پی به‌ترتيب زير است:
۱) ثبت مشخصات مشتری در پايگاه داده‌ها؛
۲) ترجمه دقيق متن از سوی مترجمان زبان مادری متخصص؛
۳) بازنگری متن ترجمه‌شده از سوی يک بازبين؛
۴) بايگانی متون تحت نام مشتری؛
۵) تحويل کار تمام‌شده (نحوه تحويل از سوی مشتری مشخص می‌شود).