کیفیت

برای تضمين کیفیت عالی خدمات خود، همکاران‌اش را با دقت بسیار زياد، با درنظرگرفتن تحصيلات دانشگاهی، تجارب و تخصص‌های آنها انتخاب می‌کند.

مترجمان زبان مادری متخصص
پیگرس ال‌اس‌پی در انتخاب همکاران خود معیارهای سختی را اعمال می‌کند و متون تخصصی را جهت ترجمه تنها در اختيار مترجمان زبان مادری که در آن زمینه خبره هستند، قرار می‌دهد.
مترجمان حرفه‌ای ما انحصاراً (به‌استثنای برخی از زبان‌های نادر) ترجمه را به‌سوی زبان مادری خود انجام می‌دهند.
حرفه‌ای‌گری
مترجمان همکار پیگرس ال‌اس‌پی برای افزايش کارآمدی روند ترجمۀ پروژه‌های بسيار حجيم، از رايج‌ترين ابزارهای رايانه‌ای پشتيبان ترجمه (CAT Tools) موجود در بازار استفاده می‌کنند.
مترجمان ما وظایف حرفه‌ای خود را با دقّت فراوان، درعين توجه به ويژگی‌ها و ضوابط کاری که برعهده‌شان نهاده شده و ساير شرايط توافق‌شده، انجام می‌دهند.
وقت‌شناسی
پیگرس ال‌اس‌پی ترجمه‌ها را در مدت زمان کم و به‌موقع تحويل می‌دهد.
درصورت نياز امکان ارايه ترجمه‌های فوری، با اعمال حق‌الزحمه اضافی که پيشاپيش با مشتری مورد توافق قرار می‌گيرد، وجود دارد.
کنترل دوباره
هر کدام از کارها به یک مدیر پروژه واگذار می‌شود که مسئول برنامه‌ريزی برای تحويل کار و ارتباط با مترجم و مشتری می‌باشد.
تمامی کارهای ترجمه‌شده، قبل از تحویل نهایی به مشتری، برای بار دوم ازلحاظ املايی، دستور زبان، نقطه‌گذاری، وغیره مورد بررسی دوباره قرار می‌گيرند.
بازبينی توسط مترجم دوم يا مترجم سوم
در برخی از بخش‌های حساس، مانند اسناد قانونی، مدارک مالی، بيلان‌های تجاری، قراردادها، وغیره، کنترل بيش‌تر کیفیت متون ترجمه‌شده، توصيه می‌شود. پیگرس ال‌اس‌پی براساس درخواست ويژۀ مشتری، خدمات بازبينی دوبارۀ متن ترجمه‌شده توسط مترجم متخصص دوم و یا حتی مترجم سوم را ارايه می‌دهد.
رازداری
متون و اسنادی که برای ترجمه سپرده می‌شوند و اطلاعات شخصی مشتریان، تاحدّی که شکل الکترونیکی خدمات ميسر می‌سازد، در نهایت رازداری موردپردازش قرار خواهند گرفت.
متون ارايه‌شده ازسوی مشتری به پیگرس ال‌اس‌پی به‌منظور ترجمه، صفحه‌بندی یا سایر خدمات، درمعرض عموم یا در اختيار اشخاص ثالث، به‌استثنای تأمين‌کنندگان يا همکاران مجاز که کارها را بر روی اسناد يادشده انجام خواهند داد، بدون موافقت کتبی مشتری، قرار نخواهند گرفت.